Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) pro poskytování služeb společnosti PS Works s. r. o. platné od 6. června 2017. Od tohoto data pozbývají účinnosti předchozí Všeobecné obchodní podmínky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinností předchozích Smluvních podmínek společnosti PS Works s. r. o.
I. Smluvní strany

 1. Provozovatelem služeb (dále jen „Provozovatel“) je společnost PS Works s. r. o., se sídlem Jungmannova 1310/10, Kyjov, 697 01, IČ: 28306201, DIČ: CZ28306201. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60079.
 2. Objednatel (dále jen „Objednatel“) jakákoli fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavře řádnou smlouvu prostřednictvím webových stránek, e-mailem, telefonicky, nebo jiným Provozovatelem akceptovaným způsobem.

II. Předmět Smlouvy a všeobecná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti PS Works s. r. o. (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy mezi Provozovatelem a Objednatelem a stanovují základní podmínky pro poskytování služeb uvedených v tomto článku.
 2. Smluvní vztah (dále jen „Smlouva“) založený na těchto VOP vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem odeslání řádně učiněné objednávky Objednatelem a řídí se ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a navazujících předpisů.
 3. Objednatel souhlasí s tím, že Smlouva nemusí být uzavřena v písemné formě, ale může být uzavřena prostřednictvím webových stránek, e-mailem, telefonicky, nebo jiným Provozovatelem akceptovaným způsobem. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto VOP, které jsou přístupné na stránkách https://www.psworks.cz/obchodni-podminky/. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním VOP.
 4. Provozovatel je na základě živnostenských oprávnění poskytovatelem následujících služeb (dále jen „Služby“):
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
  • Fotografické služby
  • Překladatelská a tlumočnická činnost
 5. Veškeré Služby, které se řídí těmito VOP, jsou poskytovány na základě platné smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Provozovatelem, není-li dále v těchto VOP stanoveno jinak.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit VOP. Oznámení o změně VOP je Provozovatel povinen Objednateli oznámit formou zprávy zaslané na e-mail Objednatele uvedený ve Smlouvě jako kontaktní e-mail a zveřejněním nových VOP na Internetových stránkách Provozovatele (www.psworks.cz) alespoň 1 (jeden) měsíc před nabytím platnosti těchto VOP

III. Definice pojmů

Pojmy užívané s velkým počátečním písmenem mají pro účely těchto VOP následující význam:
 1. Internetové stránky Provozovatele se rozumí webové stránky na adrese https://www.psworks.cz.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na adrese https://www.psworks.cz/ochrana-osobnich-udaju/ a je nedílnou součástí těchto VOP.
 3. Dílem se rozumí předmět Smlouvy. Dílo samotné může být také Autorským dílem podle §2 Autorského zákona.
 4. Autorský zákon je zákon č.121/2000Sb. Autorský zákon v aktuálním znění.
 5. Obchodní zákoník je zákon č.513/1991Sb., Obchodní zákoník v aktuálním znění.
 6. Předání podkladů je předání dokumentů, fotografií nebo informací Objednatelem Provozovateli, které jsou nezbytné pro zpracování Díla.
 7. Předání návrhů je předání vyobrazení grafických návrhů nebo předvedení těchto návrhů pomocí zobrazení tiskem, monitorem, projektorem, nebo podobným prostředkem i bez předání výtisků nebo předání dat potřebných k zobrazení.
 8. Fakturační období je období, na které byla Služba objednána a byla vystavena výzva k platbě.
 9. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání Díla.
 10. Okamžikem úplného zaplacení fakturované částky se rozumí připsání celé fakturované částky na účet Provozovatele nebo složení v hotovosti.
 11. Webhostingem se rozumí zejména zajišťovat pro Objednatele zřizování a provoz virtuálních webových serverů na počítačové síti Internet. Provoz virtuálního serveru zahrnuje zajištění přenosu dat po síti Internet pod protokolem HTTP, resp. HTTPS, zřízení a provoz sjednaného počtu e-mailových schránek, volitelný provoz služby DNS, FTP a vedení databází, vše dle odpovídajícího sjednaného balíku služeb.
 12. Redakčním systémem se rozumí Systém pro správu obsahu (CMS z anglického content management systém). Jde o software, zpravidla o webovou aplikaci, zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu.
 13. Vyšší mocí se rozumí zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z této smlouvy, nebo jakákoli jiná podobná příčina.

IV. Práva a povinnosti Objednatele

 1. Objednatel je povinen se před zahájením čerpání Služby seznámit s obsahem VOP a Ochrany osobních údajů.
 2. Objednatel se zavazuje Dílo provedené Provozovatelem převzít a zaplatit ze něj dohodnutou cenu.
 3. O konečném schválení díla a o Předání návrhů se vypracuje protokol, který podepíší obě smluvní strany.
 4. Zdrojová (tzv. otevřená) elektronická data, včetně dat Redakčního systému se nepředávají. Provozovatel předává Objednateli pouze plný grafický návrh ve formátu pdf, v křivkách i v původní podobě pro úpravy, včetně informace o použitých fontech, zdrojové kódy samotné WWW prezentace, XSLT šablony webové prezentace, obrázky, export databáze MySQL a další dokumenty přímo související s vytvořením Díla.
 5. Objednatel se zavazuje, že po dobu poskytování služeb dle této Smlouvy poskytne Provozovateli bez zbytečného prodlení potřebnou součinnost, spočívající zejména v odevzdání či sdělení potřebných údajů a Podkladů a v jejich případných doplnění a upřesnění, pokud taková potřeba v průběhu plnění této smlouvy vznikne.
 6. Objednatel nemůže bez předchozího prokazatelného písemného souhlasu Provozovatele nabízet obsah, sdílet obsah nebo stahovat obsah:
  • který je v rozporu s právním řádem České republiky nebo platnými mezinárodními úmluvami, kterými je příslušná země vázána
  • pornografický materiál
  • kterým porušují autorská, patentová, průmyslová nebo jiná podobná práva
  • kterým dochází k nelegálnímu získávání nebo šíření software (a jiných počítačových programů) za účelem distribuce (úplatné nebo neúplatné) tohoto nelegálně získaného nebo distribuovaného software třetím osobám (například warez, crack a podobná zaměření)
  • který lze označit jako SPAM, který slouží k rozesílání SPAMu, či hromadné pošty, odkazuje na SPAM, přičemž je z provozu vyloučeno i provozování služeb subjektům, kteří jsou spojováni a publikováni v souvislosti s pojmem SPAM, či hromadným rozesíláním pošty.
  • který obsahuje nedovolené aplikace a skripty, případně který přetěžuje databázové systémy nebo způsobuje špatnou funkci webhostingových serverů (nevhodně napsané skripty,
  • nevhodně zvolené indexy databází, chaty, download servery, úložiště dat apod.)
  • který nesouvisí s vlastní prezentací
  • který přetěžuje infrastrukturu a přípojné linky nebo hardware Provozovatele nebo případně jiných osob
  • který ohrožuje soukromí nebo bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů sítě Internet nebo ohrožuje soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv jiných uživatelů sítě Internet
  • (například prostřednictvím virů, generátorů hesel apod.)
  • který lze označit jako hudební, zvukové, obrazové, filmové a jiné podobné soubory, k nimž Objednatel nemá oprávnění nebo autorská práva či jiná práva k jejich šíření a distribuci
  • který obsahuje jakékoli informace, poškozující dobré jméno Provozovatele nebo jeho pracovníků
  • který je vlastnictvím společnosti Provozovatele a Objednatel jej šíří bez písemného svolení Provozovatele
  • který je součástí poskytované služby Objednateli přičemž Objednatel nemá od Provozovatele písemné svolení k poskytování služby nebo její části třetím osobám
  • který může vzbudit dojem, že Objednatel jedná jménem Provozovatele, přestože není oprávněným spolupracovníkem Provozovatele
  • kterým jsou přímo či nepřímo poškozována jakékoliv práva třetích osob
  • který je v rozporu s dobrými mravy
  • a dále cokoli, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Objednatele je výhradně na uvážení Provozovatele.
 7. Objednatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla ke zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou a je zodpovědný za technickou správnost a bezpečnost všech aplikací, skriptů a programů, které umisťuje na server. Na jednání třetích osob, kterým umožní Objednatel (úmyslně i neúmyslně) využívat služby Provozovatele (např. administrátoři webů, zaměstnanci, partneři, dodavatelé, atd.) se, z hlediska výkonu práv a povinností Objednatele dle těchto podmínek, pohlíží tak, jako by šlo o jednání Objednatele samotného.
 8. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovídá za veškerou škodu způsobenou Objednatelem Provozovateli, jeho dalším Objednatelům, nebo třetím stranám. Provozovatel je oprávněn žádat po Objednateli náhradu škody způsobenou Objednatelem a ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas vynaložený Provozovatelem pro odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků serveru Objednatelem, škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá třetím stranám a zejména ostatním Objednatelům, škoda vzniklá zastavením provozu serveru atd. Náhradou ušlého zisku se rozumí zejména náhrada ušlého zisku 1 200,- Kč z každé započaté hodiny práce Provozovatele při odstraňování závadného stavu, dále náhrada průměrného zisku, který by Provozovatel získal po dobu přerušení nepřetržitého provoz služby, náhrada ušlého zisku způsobeného poškozením dobré pověsti Provozovatele a ztrátou Objednatelů, vyjádřeného cenou služby objednané Objednatelem, atd.
 9. Dílo, které je autorské dílo, je dílem vytvořeným na objednávku ve smyslu §61 Autorského zákona. Objednatel může proto použít Dílo pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Pokud byla uzavřena Smlouva ústně, pak je tento smluvený účel uveden na příslušné faktuře. Vlastnictví hmotné podstaty Díla, rozmnoženiny nebo elektronických dat k Dílu neopravňuje Objednatele nakládat s Dílem ve smyslu autorskoprávním a ani ho neopravňuje k úpravám, jinému použití a změnám díla.
 10. Objednatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky autorských děl třetích osob, které Provozovatel pro Objednatele sjednal. Překročení těchto podmínek může být trestným činem podle §152 zákona č. 412/2002 Sb., Trestní zákoník.
 11. Objednatel souhlasí s použitím Díla k propagaci Dodavatele. Provozovatel je oprávněn umístit na Dílo autorskou značku tak, aby nenarušil samotné Dílo.
 12. V ostatních záležitostech zde nespecifikovaných se postupuje podle Autorského Zákona.
 13. Objednatel se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby faktury nebo výzvy k platbě se rozumí den připsání platby na účet Provozovatele.
 14. Porušení některého z ustanovení těchto VOP Objednatelem nebo příslušné Smlouvy, může být důvodem k okamžitému přerušení poskytování Služby. V takovém případě se má za to, že Objednatel odstoupil od příslušné Smlouvy. Objednatel ztrácí nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. Provozovatel neztrácí nárok na úhradu za Služby za celé fakturační období.

V. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel se zavazuje provést Dílo pro Objednatele a provést jej řádně a včas.
 2. Provozovatel je povinen zajistit v maximální možné míře nepřetržitý provoz smluvené Webhostingové služby. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Provozovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah Vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Provozovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).
 3. Provozovatel se zavazuje provést odstávku v nejkratší možné míře a pokud možno v době nižšího provozu, tedy především v nočních hodinách, o víkendech či svátcích. Z takto provedených odstávek Objednateli v případě předem hlášené odstávky nevzniká žádný nárok na jakoukoli náhradu neuskutečněného provozu ani případných souvisejících škod.
 4. Provozovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu třetí stranou či před zneužitím služby ze strany Objednatele.
 5. Provozovatel se zavazuje poskytnout technickou podporu pro Objednatele, a to v rozsahu uvedeném v aktuální nabídce. Rozsah podpory je poskytován v rozsahu nabízených služeb (v rámci technické podpory není poskytováno vyhledávání chyb v kódu Objednatele, hledání rozsahu napadení webů viry, či třetí stranou, apod. ...).
 6. Provozovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Objednatel užíváním názvu domény nebo užíváním názvu adresáře, které jsou již chráněny jako obchodní jméno, jako ochranná známka nebo jiným způsobem chráněny.
 7. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit nabídku poskytovaných služeb, včetně cen nebo jakékoliv parametry poskytovaných služeb (včetně služeb již existujících), a to s účinností od dalšího následujícího kalendářního měsíce, přičemž Objednatelům, kteří mají uhrazenou službu, jsou podmínky služby zachovány po celou dobu již dříve uhrazeného období v původním rozsahu. Provedením platby za službu, která byla Provozovatelem změněna, pro další období, dává Objednatel najevo svůj souhlas s provozem služby dle aktuálně platné nabídky pro tuto službu.
 8. Provozovatel má právo kdykoli úplně odebrat jakoukoli službu ze své nabídky. Objednatel, který službu odebranou z nabídky využívá, má nárok na její provoz v původním rozsahu, nikoli však na její úpravy, rozšíření či změny. Objednatel má možnost dohodnout s Provozovatelem převod takovéto své služby na některou ze služeb dle aktuální nabídky Provozovatele. Provozovatel může Objednatele vyzvat ke změně služby dle své aktuální nabídky k určitému datu, po jehož uplynutí bude provoz původní služby ukončen. Nezmění-li Objednatel na základě této výzvy Provozovatele využívanou službu, nemá nárok na vrácení plateb, které v souvislosti s provozem služby původní uskutečnil. Veškeré změny uveřejní Provozovatel na svých Internetových stránkách.
 9. Provozovatel má při zjištění porušení podmínek ze strany Objednatele právo okamžitě a bez náhrady ukončit poskytování služby, ukončit smluvní vztah s Objednatelem, a zároveň má Provozovatel právo vyžadovat náhradu ve výši odpovídající rozsahu způsobené škody. Odstoupení od Smlouvy nabývá platnosti dnem odeslání oznámení o odstoupení Provozovateli

VI. Cena za Služby a platby za Služby

 1. Cena Díla se stanoví ve Smlouvě, nebo se stanoví způsob určení ceny (hodinovou sazbou nebo jinak). Cena Díla vždy zahrnuje pouze ve Smlouvě výslovně uvedené služby, zboží nebo licence k autorským dílům podle sjednaného rozsahu. Cena za Provozovatelem vyžádané vícepráce nad rámec Smlouvy se stanoví obdobným způsobem jako cena vlastního Díla.
 2. Způsob úhrady, případná záloha a doba splatnosti se sjednává ve smlouvě.
 3. Veškeré zboží je majetkem Provozovatele až do úplného zaplacení ceny Díla a příslušné DPH. Veškeré licence k užití autorského díla dodavatele nebo třetích autorů jsou uděleny Objednatelidnem úplného zaplacení fakturované částky.
 4. Objednatel se zavazuje uhradit cenu služby na základě výzvy k zaplacení služby zaslané Provozovatelem elektronickou poštou na e-mail zadaný Objednatelem při objednávce služby na účet Provozovatele. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Provozovatele.
 5. V případě prodlení s platbou je Provozovatel oprávněn účtovat Objednateli smluvní úrok z prodlení, jehož výše činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, pokud není ve smlouvě o dílo nebo jiné aktuálně platné smlouvě uzavřené mezi Provozovatelem a jejím dotyčným Objednatelem uvedeno jinak.
 6. O všech platbách na účet Provozovatele vystaví Provozovatel řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi bezodkladně.
 7. Bankovní poplatky u zahraničních plateb je povinen hradit Objednatel v plné výši

VII. Reklamace

 1. V případě, že Objednatel nabude dojmu, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám, a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnost za tyto vady písemně uplatnit u Provozovatele, a to e-mailem zaslaným na adresu , bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
 2. Objednatel je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a dostatečně prokázat její oprávněnost. Současně je povinen Provozovateli předložit doklad o poskytnuté službě (objednávku, fakturu apod.).
 3. Reklamaci Provozovatel vyřídí v příslušné zákonem stanovené lhůtě.
 4. V ostatních případech se uplatnění práva z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí zejména občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

VIII. Vznik, doba trvání a ukončení Služeb

 1. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, tak se provoz služby sjednává na dobu 1 rok. Provoz služby se automaticky prodlužuje, pokud Objednatel nedoručí Provozovateli písemnou žádost o zrušení poskytované služby nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutím období, na které má Objednatel službu zaplacenou.
 2. Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena druhé straně nejpozději do 14 dnů před dnem účinností výpovědi. V případě závažného porušení povinnosti zúčastněné strany, lze podat výpověď s okamžitou platností.
 3. V případě, že dojde ke změně domény takovým způsobem, že doménu nebude možné provozovat dle původního ujednání (zejména změna DNS záznamu domény, technického kontaktu domény apod.), není Provozovatel povinen nadále provozovat smluvené služby. Tato skutečnost je považována za výpověď provozu služby ze strany Objednatele bez udání důvodu.
 4. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Provozovatele, má Objednatel nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období Objednateli nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z důvodu závažného porušení povinnosti Objednatele, uvedených v odstavce IV. Práva a povinnosti Objednatele těchto VOP. 
 5. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Objednatele, nemá Objednatel nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období. Objednateli vzniká nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období v případě porušení povinnosti Provozovatele dle odstavce V. Práva a povinnosti Provozovatele těchto VOP.
 6. Poměrnou část ceny služby není možné vracet u domén, certifikátů a dalších služeb, kde je minimální doba užívání stanovena 1 rok a je dána podmínkami registrátora domén, certifikačními autoritami apod., které poskytují tyto služby.
 7. Objednatel a Provozovatel se výslovně dohodli, že je Provozovatel oprávněn ihned po ukončení smluvního vztahu kompletně zlikvidovat uživatelská data Objednatele.
 8. Objednatel, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení zašle Objednatel Provozovatel i v písemné formě pozemní poštou nebo na kontaktní e-mail . Objednatel má v případě odstoupení povinnost uhradit poměrnou část ceny služeb, u kterých již Provozovatel začal s jejich plněním, resp. uhradit plnou cenu již poskytnutých služeb dle odstavce VI. Cena za Služby a platby za Služby těchto VOP.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. V případě, že se strany nedohodnou na smírném řešení, budou všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související řešeny u věcně příslušného soudu v Brně v České republice.
 2. Pokud nebylo ve Smlouvě nebo ve VOP uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z nich vyplývající a vznikající právním řádem České republiky.
 3. Smluvní strany se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.
 4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 6. 6. 2017 a nahrazují předešlé VOP.

Newsletter

Zůstaňme spolu v kontaktuVytvořila společnost